Warunki udzielania rabatów

Warunki udzielania rabatów

 1. Reklama rabatu oferowanego przez ośrodek szkolenia kierowców jest wyświetlana na zlecenie OSK oferującego rabat.
 2. Reklama jest realizowana przez Bedriver.pl, tj. Krzysztofa Szkolnickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Szkolnicki „Kompania Kadrowa” w Krakowie (30-864) przy ul. Gardowskiego 4 zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6792550592, REGON 120231979.
 3. Bedriver.pl nie jest pośrednikiem w zawieraniu umów z OSK. Umowa dotycząca zakupu produktów OSK, w tym kursu nauki jazdy, jest zawierana przez klienta bezpośrednio z OSK.
 4. Bedriver.pl nie ponosi odpowiedzialności za to, czy OSK faktycznie udzieli rabatu, o którym mowa w reklamie.
 5. Do poprawnego wypełnienia formularza niezbędne jest korzystanie z urządzenia (komputera, laptopa, tabletu, telefonu itp.) z dostępem do Internetu i posiadanie zainstalowanej aktualnej przeglądarki Firefox lub Chrome oraz posiadanie czynnego adresu e-mail.
 6. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawierana przez klienta z Bedriver.pl obejmuje jedynie przekazanie danych zawartych w formularzu do OSK celem udzielenia rabatu przez OSK. Umowa ma charakter jednorazowy i jest zawierana z chwilą wysłania formularza.
 7. Wszelkie reklamacje w powyższym zakresie mogą być składane: pisemnie na adres Bedriver.pl wskazany w punkcie 2 lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@bedriver.pl.
 8. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (ewentualnie inne dane kontaktowe) oraz przedmiot reklamacji, jak również okoliczności uzasadniające reklamację. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na reklamację. Z kolei brak podania przedmiotu reklamacji lub okoliczności uzasadniających reklamację może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji lub też spowodować negatywne rozpatrzenie reklamacji.
 9. Bedriver.pl jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 10. Jeżeli Bedriver.pl nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że uznał reklamację.
 11. Odpowiedź na reklamację Bedriver.pl przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.
 12. Klient zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania niniejszych zasad oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (treści bezprawnych).
 13. W celu uzyskania rabatu klient powinien zgłosić się bezpośrednio do OSK i powołać na rabat.