Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Szkolnicki, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Krzysztof Szkolnicki „Kompania Kadrowa” w Krakowie (30-864) przy
ul. Gardowskiego 4 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP 6792550592, REGON 120231979, tel. 500 25 30 25, e-mail
kontakt@bedriver.pl, zwany dalej Administratorem.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu:
a. wysyłania newslettera zawierającego treści marketingowe Administratora oraz
ośrodków szkolenia kierowców (OSK) współpracujących z Administratorem – jeśli
zapisałeś się na newsletter,
b. przekazania danych osobowych do OSK oraz udokumentowania tego przekazania –
jeśli za pośrednictwem Administratora będziesz chciał skorzystać z rabatów
oferowanych przez OSK.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO.
4. Dane osobowe w celu przekazania do OSK będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu
przekazania oraz przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń z umów łączących
Administratora z OSK, a w pozostałych celach – przez okres prowadzenia działalności
gospodarczej przez Administratora.
5. Masz prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych,
b. sprostowania dotyczących Cię danych osobowych,
c. usunięcia dotyczących Cię danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych,
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności RODO.
6. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię
danych osobowych na potrzeby marketngu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie
jest związane z takim marketngiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec
przetwarzania do celów marketngu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już
przetwarzać do takich celów.
7. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Podanie danych osobowych w celu określonym w punkcie 2 jest dobrowolne.
9. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym OSK, podmiotom świadczącym
usługi hostngu, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym księgowe
i prawne. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeśli wymaga
tego przepis prawa.